Chứng chỉ Cơ Đốc Phục Vụ (Christian Service Certificate)
Global University Program -
CS1111 - Cơ Đốc Nhân
Trưởng Thành
Cơ đốc nhân trưởng thành là khóa học giới thiệu chủ đề về sự tăng trưởng của Cơ đốc nhân. Khóa học nhấn mạnh đến vai trò của việc phục vụ Cơ đốc trong sự tăng trưởng của người tín đồ. Cách tiếp cận mang tính Kinh thánh đối với chủ đề này giúp khóa học dễ dàng được sử dụng trên toàn cầu. Khóa học dẫn dắt học viên không ng...More

CS1211 - Cầu Nguyện và Thờ Phượng
Khóa học nầy là một sự nghiên cứu về sự cầu nguyện và thờ phượng bằng sự nhấn mạnh về sự ưu tiên cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài trên cả những nhu cầu và những điều cần thiết của con người. Khóa học nầy cũng nhấn mạnh về những sự kiện cần thiết sẽ được cung cấp cho những tín đồ tôn trọng sự ưu tiê...More

CS1311 - Cơ Đốc Nhân Có Trách Nhiệm
Cơ Đốc Nhân Có Trách Nhiệm: Bài học về chức vụ quản gia của Cơ đốc nhân là bài học về điều Kinh thánh dạy về chức vụ quản gia-vai trò của Đức Chúa Trời với tư cách là người chủ và con người là người quản gia. Bài học sẽ giải thích cách Cơ đốc nhân cần thực hiện trách nhiệm của mình để trung tín quản lý những tài sản mà Chúa đã ph...More

CS2121 - Vương Quốc, Quyền Năng, và Vinh Hiển
Vương Quốc, Quyền Năng Và Vinh Hiển: Tổng Quan về Kinh Thánh Tân Ước là khóa học giúp cho những nhân sự Cơ đốc có được kiến thức tổng quát về nội dung của Kinh Thánh Tân Ước. Khóa học này nhấn mạnh về bối cảnh lịch sử, những đặc tính và những sự dạy dỗ trong các sách của Kinh Thánh Tân Ước. Khóa học này giúp cho nhân sự Cơ đốc hiểu Kinh...More

CS2221 - Lều Tạm, Đền Tạm và Cung Điện
Lều tạm, Đền thờ và Cung điện cho học viên một sự giới thiệu về Cựu ước. Nhấn mạnh về lịch sử của dân Ðức Chúa Trời, mang lại sự chú ý đặc biệt về công việc quyền năng của Ðức Chúa Trời và những lời tiên tri Ngài đã ban về những sự việc nầy. Bài học giúp cho thấy tiến trình và ý nghi...More

CS2321 - Phương Pháp Để Hiểu Kinh Thánh
Hiểu biết Kinh Thánh là một khóa học trình bày với bạn những phương pháp học Kinh Thánh cẩn thận. Bạn sẽ được học những phương pháp hiệu quả để học rồi áp dụng những phương pháp này với Kinh Thánh qua các câu hỏi trong bài. Phần nhiều những câu trả lời được đưa ra trong tài liệu hướng dẫn chỉ là những gợi ý để hướng dẫn bạn đưa ra ...More

CS3131 - Nền Tảng của Lẽ Thật: Một Nghiên Cứu Về Giáo Lý Kinh Thánh
Nền Tảng của Lẽ Thật: Một Nghiên Cứu Về Giáo Lý Kinh Thánh là một phần giới thiệu hệ thống học tập về những giáo lý cơ bản thuộc Kinh Thánh. Những chủ đề chính bao gồm bản chất của Ðức Chúa Trời, công việc của Ðức Chúa Trời, những hoạt động và những hạn chế của các thiên sứ, sự Sáng Tạo, sự sa ngã của con người, kế hoạch cứu ch...More

CS3231 - Sống Trong Đấng Christ
Sống động trong Đấng Christ: Bài học về Sự cứu rỗi đề cập đến giáo lý của sự cứu rỗi. Bài học trình bày sự cứu rỗi như ý muốn và công việc của Đức Chúa Trời dựa trên công tác cứu chuộc của Đấng Christ. Trước hết, chúng ta xét đến ân điển của Đức Chúa Trời như là nguồn gốc của sự cứu rỗi. Lời dạy của Kinh thánh về việc đ...More

CS3331 - Tư vấn, Giáo sư, và Đấng Hướng dẫn
Tư vấn, Giáo sư, và Đấng Hướng dẫn: Một sự nghiên cứu về Ðức Thánh Linh là một khóa học giới thiệu về các thuộc tính của Ðức Thánh Linh và công tác của Ngài trong thế gian từ khi sáng thế cho đến hiện tại. Ngài được xem như một Người Bạn riêng tư, quyền năng và thực tiễn, là Ðấng đang ở trong mỗi tín hữu đầy dẫy Ðức Thánh Linh và qua ...More

CS4141 - Hội Thánh Chúa Trong Mục Vụ
Hội Thánh Chúa Trong Mục Vụ là một khóa học thực hành về Hội Thánh và những người nam và người nữ làm điều đó trở thành hiện thực. Chú trọng đến công tác mang lại sự cứu rỗi qua hội thánh và mỗi tín hữu chủ động tham gia vào công tác nầy. Khóa học được thiết kế để giúp bạn theo ba hướng: 1) giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của ...More

CS4241 - Thành Lập Hội Thánh Mới
Thành Lập Hội Thánh Mới là khóa học thực tiễn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thành lập Hội Thánh mới như là một phương tiện để truyền bá Phúc Âm cho thế giới. Khóa học cung ứng những nguyên tắc chủ đạo để bất cứ hội thánh địa phương nào cũng có thể tham gia vào công tác mở mang hội thánh mới, và do đó sẽ trở thành một hội thán...More

CS4341 - Giúp Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành
Giúp Cơ đốc nhân Trưởng Thành: Giáo dục Cơ đốc là một sự nghiên cứu về nền tảng Kinh thánh trong công tác nuôi dưỡng và áp dụng sự giảng dạy cách thực tế trong Hội thánh ngày nay. Khóa học nhấn mạnh trên nhu cầu của các học sinh trong từng thời kỳ phát triển khác nhau và những cơ hội cho sự nuôi dưỡng Cơ đốc qua công tác của những chương...More

CS5151 - Các Ân Tứ Thuộc Linh
Khóa trình này chúng ta sẽ chú ý đến ba nhóm ân tứ thuộc linh khác nhau: (1) Các Ân tứ Phục vụ, (2) Các Ân tứ khác, (3) Các Ân tứ của Thánh Linh. Nhóm thứ nhất – Những Ân tứ Phục vụ – cho các tín hữu là những người được Ðấng Christ giao phó Hội Thánh Ngài để lãnh đạo. Nhóm thứ hai – Những Ân tứ phục vụ khác – chúng ta sẽ học về nh...More

CS5251 - Giảng Luận và Dạy Dỗ
Giảng Luận và Dạy Dỗ là môn học căn bản của hai phương pháp truyền thông Lời của Ðức Chúa Trời. Học viên được hướng dẫn để thấu triệt các phương pháp thực tế để chuẩn bị và trình bày các bài học cũng như các bài giảng từ Kinh Thánh....More

CS5351 - CHIA SẺ TIN LÀNH
Chia Sẻ Tin Lành là một khóa học thực tế về tầm quan trọng của công tác chứng đạo. Được viết chủ yếu cho những nhân sự trong Hội Thánh địa phương, đây cũng là một tài liệu hướng dẫn về công tác chia sẻ Tin Lành với mục đích hướng dẫn học viên cách dẫn dắt người khác đặt niềm tin nơi Chúa Gie...More

CS6161 - Giải Quyết Những Nan Đề Trong Cuộc Sống
Giải quyết các nan đề trong cuộc sống – Theo phương pháp Cơ đốc là một khoá học về nguồn gốc của các nan đề, các phương pháp giải quyết nan đề, và những phương cách tìm ra huớng giải quyết từ quan điểm của Cơ đốc nhân. Các nan đề chính trên thế giới đều được trình bày trong khóa học này, chẳng hạn như các nan đề về mối quan hệ xã hộ...More

CS6261 - DÂN SỰ, CÔNG TÁC, & MỤC TIÊU
Dân Sự, Công Tác Và Mục Tiêu: Những nghiên cứu về sự lãnh đạo Cơ Đốc là khóa học giới thiệu những nền tảng Kinh Thánh về sự lãnh đạo. Khóa học này giới thiệu cho học viên lý thuyết và thực tiễn của vai trò lãnh đạo đồng thời hướng dẫn học viên ứng dụng những nguyên tắc thuộc về Kinh Thánh và lý thuyết. Tài liệu này thích hợp cho cả n...More

CS6361 - Đời Sống Sung Mãn
Đời Sống Sung Mãn: Nghiên Cứu Về Đặc Tính Cơ Đốc Nhân là một khóa học thực tiễn dựa trên Ga-la-ti 5 và những phân đoạn Kinh thánh có liên quan. Bài học này nhấn mạnh việc phát triển những phẩm chất Cơ Đốc và công việc của những đặc tính đó trong các mối quan hệ và trong sự phục vụ của Cơ Đốc Nhân. Những định nghĩa và ví dụ trong Kinh thán...More