CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

NẾP SỐNG CƠ ĐỐC
Christian Life (CL)
(Sơ Cấp)
Dành cho tân tín hữu 
(Miễn phí)
Loạt bài cung cấp những điều cần có
cho một Cơ Đốc Nhân 
hiểu thêm về nếp sống
trong Đấng Christ
 
CƠ ĐỐC PHỤC VỤ
Christian Service (CS)
(Trung Cấp Mục Vụ)
Dành cho tín hữu
 
đã Báp-têm bằng nước (Có phí)
Cấu trúc rất thích hợp
cho các Hội Thánh địa phương
trong công tác đào tạo
người phục vụ Chúa

 Nội dung từng môn học